Viy

3730-poster
release date November 30 1966
studio Not Listed
director Georgi Kropachyov, Konstantin Yershov
writer Nikolai Gogol, Georgi Kropachyov
starring Leonid Kuravlyov, Natalya Varley, Aleksei Glazyrin, Nikolai Kutuzov, Vadim Zakharchenko
trailer 1 Trailer #1