Genocide or 'Konchu daisenso'

3766-poster
release date November 9 1968
studio Shochiku Films of America
director Kazui Nihonmatsu
writer Kingen Amada, Susumu Takaku
starring Keisuke Sonoi, Yusuke Kawazu, Emi Shindo, Reiko Hitomi

No videos yet!